Volver ao contido

Servizo de Auditoría do FSE

Descrición das competencias

  • Estudo e desenvolvemento dos traballos precisos para elaborar a proposta das actuacións anuais de auditoría do FSE.
  • Estudo e desenvolvemento dos traballos previos precisos para a elaboración dos programas de traballo que se utilizarán nas auditorías de actuacións cofinanciadas co FSE.
  • Coordinación dos traballos de auditoría das actuacións cofinanciadas co FSE que realicen outras unidades da Intervención Xeral.
  • Revisión dos informes emitidos como resultado das auditorías das actuacións cofinanciadas co FSE.
  • Realizar os traballos necesarios para o adecuado seguimento dos resultados das auditorías do FSE.
  • Realizar calquera outra función que, en relación coas actuacións cofinanciadas co FSE, se lle encomenden.

María  Brage Díaz
Xefe/a de servizo

881 99 50 93