Volver ao contido

Intervencións Territoriais Delegadas

Presentación

Integradas organicamente na delegación territorial e con dependencia funcional da Intervención Xeral, exercen, no ámbito das competencias dos departamentos territoriais das respectivas consellerías ou das xefaturas provinciais ou territoriais dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas.

Descrición das competencias

 • A fiscalización previa de todo acto, documento ou expediente susceptible de producir dereitos e obrigacións de contido económico.
 • O exercicio das actuacións de control financeiro permanente que lles sexan asignadas pola Intervención Xeral, en particular as que se lles asignen na realización do control financeiro permanente do Servizo Galego de Saúde e da Axencia Tributaria de Galicia.
 • O exercicio das funcións de control posterior que, se é o caso, lle asigne a Intervención Xeral.
 • A interposición de recursos e reclamacións e a emisión dos informes previstos nas disposicións vixentes.
 • Solicitar dos órganos competentes o asesoramento xurídico ou os informes técnicos que se precisen no exercicio da función interventora.
 • Levar e desenvolver a contabilidade do orzamento de gastos e de ingresos.
 • Levar a contabilidade dos ingresos e pagamentos non orzamentarios.
 • Formar os estados e contas que lles teñan que render os/as delegados/as territoriais ou provinciais ao Consello de Contas de Galicia e ao Tribunal de Contas do Estado a través da Intervención Xeral.
 • Subministrar información para os/as delegados/as e directores/as provinciais.
 • Asistir ás mesas de contratación da Consellería e das entidades respecto das cales se exerza o control interno, que teñan o carácter de Administración pública, para os efectos da lexislación reguladora da contratación no sector público ou, de ser o caso, propor un funcionario da propia intervención que o substitúa.
 • Desenvolver calquera outra tarefa que, de ser o caso, lle encomende a Intervención Xeral.

 

Directorio

María Jesús  Pagola Quintana
Interventora Territorial Delegada  A Coruña

Praza de Pontevedra, 22 - 15003  A Coruña

981 18 44 04

981 18 44 04

José Daniel  Botana Rodríguez
Interventor Territorial Delegado  Lugo

Ronda da Muralla, 70 - 27071 Lugo

982 29 40 63

Elías  Ventura Rodríguez
Interventor Territorial Delegado Ourense

R/ Xoán XXIII, 33 - 32003 Ourense

988 68 72 46

Antonio  López Vidal
Interventor Territorial Delegado  Pontevedra

R/ Fernández Ladreda, 43-9º - 36003 Pontevedra

986 80 57 40

Isabel  Cerqueira Ozores
Interventora Territorial Delegada  Vigo

R/ Concepción Arenal, 8 - 36201 Vigo

986 81 72 79

986 81 72 90