Volver ao contido

Subdirección Xeral de Contabilidade

Gráfica da estrutura

 • Subdirección Xeral de Contabilidade
  • Servizo de Planificación e Regulación Contable
  • Servizo de Xestión Contable
  • Servizo de Elaboración e Rendición de Contas
  • Servizo de Informes e Análises de Contas e Financeiros

Descrición das competencias

  Preparar as posibles modificacións e adaptacións do Plan xeral de contabilidade pública para a Administración da Comunidade Autónoma e elaborar os plans parciais ou especiais conforme o dito plan.

 • Organizar a contabilidade en cantos centros, servizos e dependencias sexa necesario.
 • Preparar as instrucións e normas contables que en materia de contabilidade pública lle corresponda emitir á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.
 • Realizar as actuacións preparatorias para promover o exercicio da potestade regulamentaria de acordo co disposto no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
 •  Definir a configuración do sistema de información contable e dos seus sistemas auxiliares, e correspóndelle o deseño, desenvolvemento e dirección da implantación das evolucións do sistema e de novas funcionalidades, módulos ou subsistemas relacionados con este.
 • Velar polo correcto funcionamento do sistema de información contable realizando para estes efectos todas as actuacións que sexan precisas.
 • Contabilizar todas aquelas operacións que, dada a súa natureza específica, non teñan que ser rexistradas nalgunha das oficinas contables que conforman a organización contable da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • A explotación do sistema de información contable, a concesión de autorizacións para o seu uso, así como o establecemento e a modificación das táboas do sistema.
 • Agregar e integrar a información deducida da contabilidade das demais oficinas contables.
 • Preparar e examinar a conta xeral da Comunidade Autónoma, así como preparar as contas anuais da Administración xeral da Xunta de Galicia.
 •  Requirir as contas, estados e outros documentos que deban renderse a través da Intervención Xeral.
 •  Preparar a documentación contable que, con carácter periódico, teña que remitirse ao Parlamento de Galicia, así como aquela que teña que publicarse no Diario Oficial de Galicia.
 •  Preparar a documentación contable que deba remitirse á Administración do Estado en cumprimento da normativa vixente en materia de estabilidade orzamentaria. Así mesmo, correspóndelle centralizar e solicitar dos departamentos que corresponda toda a documentación necesaria que se deba proporcionar a través da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, en cumprimento desta normativa.
 •  Asesorar e propor a emisión de informes e ditames en materia contable, en todo o que lle corresponde á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma como centro directivo da contabilidade pública de Galicia.
 • Preparar a documentación contable que, con carácter non periódico, deba elaborar a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, así como aquela que precisen os órganos de dirección da Xunta de Galicia.
 • Realizar as actuacións necesarias para manter actualizado o inventario de entes integrantes da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento dos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira do 10 de abril de 2003. Para estes efectos, solicitará das entidades e departamentos afectados toda a información e documentación que precise.
 • Elaborar a información estatístico-contable que emita o centro.
 • Aqueloutras funcións que, en relación coa anotación, rexistro e tratamento das operacións de natureza contable e, en xeral, da información de carácter económico-financeiro, lle sexan atribuídas polo/a interventor/a xeral da Comunidade Autónoma.

Germán  Ferreiro Vilariño
Subdirector xeral

981 54 41 80

981 54 41 73