Volver ao contido

Avaliacións do PO FSE Emprego Xuvenil 2014-2020

Durante o período de programación as autoridades de xestión deberán realizar avaliacións de cada programa, en especial para estimar a súa eficacia, eficiencia e impacto, de acordo co plan de avaliación establecido, debendo avaliarse, como mínimo unha vez, o xeito en que os Fondos do Marco Estratéxico Común contribuíron aos obxectivos de cada prioridade, en concordancia co establecido no Regulamento (UE) Nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 17 de decembro de 2013.

 

De face ao período 2014-2020 a Comisión Europea impulsa a actividade de avaliación a nivel rexional, nacional e comunitario, especialmente para coñecer o impacto da Política de Cohesión sobre o benestar económico, social e medioambiental dos cidadáns.

 

As avaliacións serán levadas a cabo por expertos, internos ou externos, funcionalmente independentes das autoridades responsables da execución dos programas. Todas as avaliacións poñeranse a disposición do público.

 

De acordo co Art. 19.6 do Regulamento (UE) Nº 1304/2013 relativo ao FSE, durante o período de programación se avaliarán como mínimo dúas veces a eficacia, a eficiencia e o impacto do financiamento conxunto do FSE e a asignación específica concedida á Iniciativa de Emprego Xuvenil, tamén para a execución da Garantía Xuvenil. Decidiuse pola Autoridade de xestión do PO Emprego Xuvenil 2014-2020 que a primeira avaliación completarase como moi tarde o 31 de decembro de 2015, e a segunda, como moi tarde o 31 de decembro de 2018.

 

O Plan Estratéxico Nacional de Avaliación FSE 2014-2020 recolle que, ademais das avaliacións obrigatorias establecidas a través do Regulamento, levaranse a cabo catro avaliacións temáticas: Igualdade de xénero (31 de decembro 2018), Abandono escolar cedo (31 de decembro 2020), Apoio do FSE na creación de emprego de calidade (31 de decembro de 2020) e Inclusión social (31 de decembro 2020).

 

Todas as avaliacións deberán ser examinadas polo Comité de Seguimento do PO e enviadas á Comisión. Por iniciativa propia, a Comisión poderá facer avaliacións dos programas.

 

As avaliacións ex-post, que deberán completarse como máximo o 31 de decembro de 2023, serán levadas a cabo pola Comisión ou polos Estados membros, en estreita colaboración.

 

O Plan de Avaliación do PO Emprego Xuvenil 2014-2020 está integrado por dous partes: unha parte xeral, que é común a todos os programas do FSE de España e que se recolle no "Plan Estratéxico Nacional de Avaliación do FSE. Período de programación 2014-2020", e unha parte específica do propio PO, que se recolle no "Plan de Avaliación durante o Período de programación 2014-2020. PO de Emprego Xuvenil".

 

Union Europea