Volver ao contido

Estratexia Europa 2020

A través da Estratexia Europa 2020 que busca un crecemento intelixente, sustentable e integrador, a UE establece unha serie de obxectivos ambiciosos que deben alcanzarse no 2020 e que están relacionados con 5 áreas principais: emprego, innovación, cambio climático, educación e pobreza.


Os cinco grandes obxectivos para a UE en 2020 son os seguintes:

1. Emprego:

 • Emprego para o 75% das persoas de 20 a 64 anos.

2. I+D:

 • Investimento do 3% do PIB da UE en I+D.

3. Cambio climático e sostibilidade enerxética:

 • Emisións de gases de efecto invernadoiro un 20% (ou un 30% se se dan as condicións) menores aos niveis de 1990.
 • 20% de enerxías renovables.
 • Aumento do 20% da eficiencia enerxética.

4. Educación:

 • Taxas de abandono escolar prematuro por debaixo do 10%.
 • Polo menos un 40% das persoas de 30 a 34 anos de idade deberán completar estudos de nivel terciario.

5. Loitar contra a pobreza e a exclusión social:

 • Reducir polo menos en 20 millóns o número de persoas en situación ou risco de pobreza e exclusión social.

 

Para alcanzar os obxectivos de Europa 2020 a UE recomenda empregar con maior eficacia toda a gama de políticas e instrumentos europeos. Entre eles hai algúns transversais, como:

 • Mercado único.
 • Presuposto da UE (incluída os fondos de desenvolvemento rexional, social e de cohesión).
 • Os instrumentos de política exterior.

 

A Comisión Europea, nas súas propostas presentadas en xuño de 2011 para o Marco Financeiro Plurianual 2014-2020, decidiu que as políticas de cohesión e desenvolvemento rural e as políticas marítimas e de pesca deberían seguir sendo elementos esenciais do paquete financeiro 2014-2020, xa que son cruciais para a consecución dos obxectivos da Estratexia Europa 2020. Propuxo que as políticas estruturais, concéntrense no financiamento dun pequeno número de prioridades fortemente ligadas á Estratexia Europa 2020.

 

 

►Portal web da Estratexia Europa 2020

►Portal web Comisión Europea. Investigación e Innovación

►Portal web Comisión Europea. Plataforma de especialización
     intelixente

►Portal web da Comisión Europea. DG Política Rexional e Urbana.
     A miña rexión, a miña Europa, o noso futuro: Sétimo informe
     sobre a cohesión económica, social e territorial. Outubro 2017

 

Union Europea