Volver ao contido

Criterios de selección de operacións do PO FSE Galicia 07-13

Os criterios de selección de operacións que se aplicarán no PO FSE Galicia 2007-2013 recolleranse nun documento que deberá ser aprobado polo Comité de Seguimento do propio programa. Devandito Comité aprobará así mesmo toda revisión dos mesmos atendendo a necesidades de programación.


A Autoridade de Xestión do PO garantirá que a selección das operacións para o seu financiamento realízase de conformidade cos criterios aplicables ao programa.


A Autoridade de Xestión e no seu caso os Organismos Intermedios responsables das respectivas actuacións incluídas no PO, levarán a cabo, conforme aos criterios recollidos no presente documento, a selección de cada unha das operacións para cofinanciar, da que quedará constancia nun ficheiro informático asinado electronicamente pola persoa autorizada.


Ademais das consideracións particulares recollidas neste documento, os gastos obxecto de cofinanciación polo FSE deberán satisfacer con carácter xeral o establecido no artigo 56 do Regulamento 1083/2006, así como as normas sobre os gastos subvencionables que, dando cumprimento ao artigo 56.4 do mesmo, recóllense na Orde EHA/524/2008, de 26 de febreiro, publicada no BOE de data 1 de marzo de 2008.


O presente documento recolle, tras un apartado dedicado aos criterios xerais dirixidos ao cumprimento dos principios horizontais, os distintos criterios específicos clasificados por Eixo e Tema Prioritario. De ser necesario pola variedade das operacións ou dos instrumentos de xestión a través dos que estas se desenvolven, cada Tema Prioritario desagrégase en actuacións, para cada unha das cales se detallan os seus criterios específicos.