SERIE GRIS

  PDF EPUB FLASH
ORZAMENTOS POR PROGRAMAS I
Todo o libro PDF ePub Flash
ORZAMENTOS POR PROGRAMAS II
Todo o libro PDF ePub Flash
INFORME ECONÓMICO E FINANCEIRO
Todo o libro PDF ePub Flash
CRECEMENTO, SERVIZOS, PERSOAS PDF Flash
CONTORNA ECONÓMICA PDF Flash
O PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA 2015-2020. PDF Flash
ORZAMENTOS XERAIS DE GALICIA PARA O EXERCICIO 2019 PDF Flash
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E DISCIPLINA ORZAMENTARIA PDF Flash
MEMORIA DE OBXECTIVOS E PROGRAMAS
Todo o libro PDF ePub Flash
PRESENTACIÓN PDF Flash
GASTO ESTRATÉXICO PDF Flash
OBXECTIVOS E PRIORIDADES DE GASTO PDF Flash
CADROS PDF Flash
Memoria I
Todo o libro PDF ePub Flash
OS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2019 PDF Flash
O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL PDF Flash
OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO PDF Flash
OS ORZAMENTOS DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS PDF Flash
CONSOLIDACIÓN DOS ENTES CON ORZAMENTO LIMITATIVO PDF Flash
ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL PDF Flash
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS PDF Flash
CONSORCIOS AUTONÓMICOS PDF Flash
SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS AUTONÓMICAS PDF Flash
FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO PDF Flash
DATOS CONSOLIDADOS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO PDF Flash
O MARCO XURÍDICO E ECONÓMICO. COMENTARIOS AO TEXTO ARTICULADO PDF Flash
Memoria II volume 1
Todo o libro PDF ePub Flash
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF Flash
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA PDF Flash
CONSELLERÍA DE FACENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF Flash
Memoria II volume 2
Todo o libro PDF ePub Flash
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA PDF Flash
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL PDF Flash
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO PDF Flash
Memoria II volume 3
Todo o libro PDF ePub Flash
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MAR PDF Flash
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS
Todo o libro PDF ePub Flash
AUGAS DE GALICIA PDF Flash
PORTOS DE GALICIA PDF Flash
CONSORCIO LOCAL DOS PEARES PDF Flash
AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA PDF Flash
CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA PDF Flash
CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO PDF Flash
CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA PDF Flash
CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA PDF Flash
CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PDF Flash
CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR PDF Flash
SOCIEDADES MERCANTÍS
Todo o libro PDF ePub Flash
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A. PDF Flash
CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A. PDF Flash
SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. PDF Flash
XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. PDF Flash
SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A. PDF Flash
SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A. PDF Flash
XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A. PDF Flash
GALICIA CALIDADE, S.A. PDF Flash
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A. PDF Flash
SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A. PDF Flash
GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A. PDF Flash
EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. PDF Flash
XENÉTICA FONTAO, S.A. PDF Flash
FUNDACIÓNS
Todo o libro PDF ePub Flash
FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO PDF Flash
FUNDACIÓN GALICIA EUROPA PDF Flash
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PDF Flash
FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO PDF Flash
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA PDF Flash
FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA PDF Flash
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO PDF Flash
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE PDF Flash
INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA PDF Flash
FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO PDF Flash
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA PDF Flash
FUNDACIÓN ROF CODINA PDF Flash
FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA PDF Flash
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA PDF Flash
FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA PDF Flash
FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061 PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA PDF Flash
FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA PDF Flash
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE PDF Flash
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR PDF Flash

SERIE AMARELA

  PDF EPUB FLASH
Lei I
Todo o libro PDF ePub Flash
LEI Estado de Gastos da Administración Xeral I
Todo o libro PDF ePub Flash
PARLAMENTO PDF Flash
CONSELLO DE CONTAS PDF Flash
CONSELLO DA CULTURA GALEGA PDF Flash
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF Flash
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA PDF Flash
CONSELLERÍA DE FACENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA PDF Flash
LEI Estado de Gastos da Administración Xeral II
Todo o libro PDF ePub Flash
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL PDF Flash
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO PDF Flash
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MAR PDF Flash
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA PDF Flash
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS PDF Flash
DÉBEDA PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA PDF Flash
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF Flash
TOTAIS XERAIS PDF Flash
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias I
Todo o libro PDF ePub Flash
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF Flash
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA PDF Flash
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL PDF Flash
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF Flash
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF Flash
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL PDF Flash
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF Flash
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias II
Todo o libro PDF ePub Flash
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF Flash
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE PDF Flash
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF Flash
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias III
Todo o libro PDF ePub Flash
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF Flash
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF Flash
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF Flash
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF Flash
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PDF Flash
Lei de Medidas Fiscais e Administrativas
Todo o libro PDF ePub Flash

SERIE VERDE

  PDF EPUB FLASH
ANEXO DE INVESTIMENTOS REAIS Administración Xeral (I)
Todo o libro PDF ePub Flash
PARLAMENTO PDF Flash
CONSELLO DE CONTAS PDF Flash
CONSELLO DA CULTURA GALEGA PDF Flash
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF Flash
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA PDF Flash
CONSELLERÍA DE FACENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF Flash
ANEXO DE INVESTIMENTOS REAIS Administración Xeral (II)
Todo o libro PDF ePub Flash
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA PDF Flash
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL PDF Flash
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO PDF Flash
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MAR PDF Flash
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA PDF Flash
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF Flash
ANEXO DE INVESTIMENTOS REAIS Organismos Autónomos e Axencias (I)
Todo o libro PDF ePub Flash
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF Flash
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA PDF Flash
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL PDF Flash
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF Flash
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF Flash
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL PDF Flash
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF Flash
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF Flash
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE PDF Flash
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA PDF Flash
ANEXO DE INVESTIMENTOS REAIS Organismos Autónomos e Axencias (II)
Todo o libro PDF ePub Flash
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF Flash
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF Flash
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF Flash
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF Flash
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF Flash
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PDF Flash

SERIE AZUL

  PDF EPUB FLASH
ANEXO TRANSFERENCIAS CORRENTES I
Todo o libro PDF ePub Flash
PARLAMENTO PDF Flash
CONSELLO DE CONTAS PDF Flash
CONSELLO DA CULTURA GALEGA PDF Flash
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF Flash
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA PDF Flash
CONSELLERÍA DE FACENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA PDF Flash
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL PDF Flash
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO PDF Flash
ANEXO TRANSFERENCIAS CORRENTES II
Todo o libro PDF ePub Flash
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MAR PDF Flash
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS PDF Flash
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF Flash
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF Flash
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF Flash
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF Flash
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL PDF Flash
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF Flash
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF Flash
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF Flash
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF Flash
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF Flash
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF Flash
ANEXO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I
Todo o libro PDF ePub Flash
PARLAMENTO PDF Flash
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF Flash
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA PDF Flash
CONSELLERÍA DE FACENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA PDF Flash
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL PDF Flash
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO PDF Flash
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MAR PDF Flash
ANEXO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL II
Todo o libro PDF ePub Flash
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF Flash
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF Flash
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF Flash
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF Flash
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF Flash
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF Flash
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF Flash
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF Flash

SERIE ROSA

  PDF EPUB FLASH
ANEXO DE PERSOAL Administración Xeral
Todo o libro PDF ePub Flash
CONSELLO DE CONTAS PDF Flash
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF Flash
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA PDF Flash
CONSELLERÍA DE FACENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA PDF Flash
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL PDF Flash
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO PDF Flash
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MAR PDF Flash
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA PDF Flash
ANEXO DE PERSOAL Organismos Autónomos e Axencias
Todo o libro PDF ePub Flash
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF Flash
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA PDF Flash
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL PDF Flash
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF Flash
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF Flash
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL PDF Flash
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF Flash
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF Flash
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE PDF Flash
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF Flash
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF Flash
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF Flash
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF Flash
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF Flash
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PDF Flash

SERIE TURQUESA

  PDF EPUB FLASH
SERGAS Orzamentos por Centros de Xestión
Todo o libro PDF ePub Flash
ESTADO DE GASTOS PDF Flash
TRANSFERENCIAS CORRENTES PDF Flash
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PDF Flash
ANEXO DE INVESTIMENTOS REAIS PDF Flash

SERIE VIOLETA

  PDF EPUB FLASH
INFORME DAS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS
Todo o libro PDF ePub Flash
PRESENTACIÓN PDF Flash
ORZAMENTOS DE 2018 DAS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS DE GALICIA PDF Flash
INGRESOS PDF Flash
GASTOS PDF Flash
PRINCIPAIS INDICADORES EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL (METODOLOXÍA SEC 95-SEC 2010) PDF Flash
Informe de Impacto de Xénero
Todo o libro PDF ePub Flash
MARCO NORMATIVO PDF Flash
A PERSPECTIVA DE XÉNERO NO ANTEPROXECTO DE LEI DE ORZAMENTOS PARA O ANO 2019 PDF Flash
ANÁLISE DA SITUACIÓN DIFERENCIAL DE MULLERES E HOMES EN RELACIÓN COS DISTINTOS ÁMBITOS PRIORITARIOS DE INTERVENCIÓN PDF Flash
ANÁLISE DO IMPACTO DE XÉNERO DOS ORZAMENTOS DAS CONSELLERIAS POR PROGRAMAS DE GASTO PDF Flash
CONCLUSIÓNS: PDF Flash