Volver ao contido

Normativa

 • Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira
 • Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba  o regulamento de desenvolvemento da Lei 8/2001, de 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa aplicación a las entidades locais.
 • Orden HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira
 • Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido de la Lei Reguladora das Facendas Locais.
 • Disposición final trixésimo primeira de la Lei 17/2012, do 27 de decembro, de Orzamentos xerais do  Estado para o exercicio 2013
 • Disposición adicional septuaxésimo cuarta da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Orzamentos xerais do Estado para o exercicio 2014.
 • Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local
 • Artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo,  de modificación da Lei 3/20014, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade
 •  Capítulo IV da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas do sector público
 • Real Decreto-lei 4/2012, de 24 de febreiro, polo que se determinan obrigas de información e procedementos necesarios para establecer un mecanismo de financiamento para o pago aos provedores das entidades locais
 • Real Decreto-Lei 7/2012, de 9 de marzo, polo que se crea o Fondo para o financiamento dos pagos a provedores
 • Real Decreto-Lei 4/2013, de 22 de febreiro, de medidas de apoio ao emprededor e de estímulo e crecemento e da creación de emprego
 • Real Decreto-Lei 8/2013, de 28 de xuño, de medidas urxentes contra a morosidade das administracións públicas e de apoio a entidades locais con problemas financeiros