Volver ao contido

Endebedamento da Comunidade Autónoma

Financiación sostible

 

Regulación

 

O artigo 47 do Estatuto de Autonomía recolle a capacidade da Comunidade Autónoma de acudir á débeda pública para financia-los seus gastos de investimento. A materia regúlase no título II do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, (artigos 28 a 45), polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Anualmente, a Lei de orzamentos fixa a capacidade de endebedamento da Comunidade Autónoma para cada exercicio.

Para o ano 2022 regúlase na Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.


Débeda pública en circulación

 
Emisións en circulación inscritas no Mercado de Débeda Pública en anotacións (AIAF Renta Fixa)
Código Condicións Importe (€) Vencemento Tipo de interese
ES0001352246 Orde do 21.11.2005 e corrección de erros 25.11.2005 200.000.000,00 28.11.2035 4,025 %
ES0001352311 Orde do 18.11.2010 75.000.000,00 22.11.2028 9,55 %*
ES0001352550 Orde do 08.03.2019 400.000.000,00 30.04.2029 1,45 %
         

ES0001352568

ES0001352568.02

ES0001352568.03

ES0001352568.04

Orde do 10.12.2019

Orde do 11.03.2021

Orde do 30.03.2021

Orde do 29.04.2021

225.000.000,00 12.12.2022 0,00 %
         

ES0001352576

ES0001352576.02

Orde do 10.12.2019

Orde do 12.12.2019

250.000.000,00 12.12.2023 0,00 %
         
ES0001352584 Orde do 17.12.2019 150.000.000,00 18.12.2024 0,125 %
         

ES0001352592

ES0001352592.02

Orde do 01.10.2020

Orde do 24.03.2021

550.000.000,00 30.07.2027 0,084%
         
ES0001352600 Orde do 26.10.2020 150.000.000,00 31.10.2025 0,0%
ES0001352618 Orde do 02.12.2021 500.000.000,00 30.07.2028 0,268%

(*).- Tipo de xuro variable – (TIPO ACTUAL)


Procedementos de devolución das retencións aplicables

  • Orde do 16 de xuño de 2004 pola que se modifica o procedemento de devolución das retencións practicadas nos pagamentos de cupón da débeda pública emitida pola Xunta de Galicia.


Información financeira

Débeda viva a 31.12.2021: 11.321.217.578,14 euros

Último exercicio liquidado

 

Anuncio de solicitude de ofertas de operacións de endebedamento

 

Rating da Comunidade

Rating Comunidade Autónoma de Galicia
STANDARD AND POOR'S MOODY'S
Curto prazo "A-1" Longo prazo "Baa1"
Longo prazo "A"  
Perspectiva Negativa Perspectiva Estable


Consultas