Volver ao contido

Programa FSE+ de Asistencia Material Básica (BÁSICO)

Co fin de maximizar o efecto das distintas intervencións e poder atender ao maior número de persoas en situación de privación material en España, optouse por unha estratexia de complementariedade entre este programa estatal do FSE+, xestionado por todas as Comunidades e Cidades Autónomas (CCAA), e as medidas que xa están a realizar os servizos sociais das CCAA e as entidades sen ánimo de lucro co mesmo fin de loitar contra a privación material.

O programa BÁSICO vai articular a través dunha modalidade indirecta de provisión da axuda mediante un sistema único de tarxetas e/o vales electrónicos mentres que os servizos sociais das CCAA, as Entidades Locais e as Ong continuarán proporcionando axuda, á marxe do FSE+ e a través doutros medios, como poden ser a entrega directa, axudas económicas, comedores sociais, etc. Deste xeito, o investimento de BÁSICO permitirá que as CCAA dispoñan de máis recursos para atender ao resto de persoas ás que non alcance este Programa que non pode, pola súa dotación, satisfacer todas as necesidades de asistencia material das persoas máis desfavorecidas, pero si cubrir unha parte desas necesidades e alcanzar a un número importante de persoas.

Así, BÁSICO busca responder á necesidade de cobertura de asistencia material básica de determinados grupos de persoas e núcleos familiares, con especial atención ás diferenzas existentes entre os distintos territorios. A provisión de axuda realizarase de forma indirecta mediante un sistema común de tarxetas electrónicas e/o de vales electrónicos canjeables por produtos de alimentación e por outra "asistencia material básica" segundo a definición do artigo 2 do Regulamento FSE+, en concreto por artigos de hixiene, incluídos os de hixiene feminina. Pola súa banda, as persoas destinatarias finais haberán de ter identificada unha necesidade de asistencia determinada segundo criterios obxectivos prefijados desde os Servizos Sociais das CCAA e as Entidades Locais, asistencia que será prescrita por eles ou por entidades do terceiro sector avaladas polos mesmos, sendo esta axuda compatible con outros recursos, ingresos ou prestacións. Esa prescrición realizarase mediante informes sociais sinxelos e eficaces para que todas as persoas cunha necesidade obxectiva de axuda poidan acceder á mesma.

O Programa incluirá, ademais da provisión de alimentos e a cobertura doutra asistencia material básica, unha serie de medidas de acompañamento, que son o conxunto de actuacións dirixidas a favorecer a inclusión social das persoas e familias beneficiarias da asistencia material básica.

 

 

Union Europea