Volver ao contido

Informes de execución do PO FEDER Galicia 2014-2020

Desde 2016 ata 2023 inclusive, os Estados membros presentarán á Comisión Europea un informe anual sobre a execución do programa no exercicio financeiro anterior. O informe presentado en 2016 abarcará os exercicios 2014 e 2015, así como o período comprendido entre a data de inicio da subvencionabilidade do gasto e o 31 de decembro de 2013. Os informes presentados en 2017 e 2019 terán data límite de presentación o 30 de xuño. O resto de anos, esta data límite de presentación será o 31 de maio.


Os informes de execución anuais presentarán a información crave sobre a execución do programa, de acordo co establecido no Regulamento (UE) Nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro de 2013, de disposicións xerais de Fondos EIE.


A Comisión examinará o informe de execución anual e final e transmitirá ao Estado membro as súas observacións no prazo de dous meses a partir da data de recepción de devandito informe, e no prazo de cinco meses a partir da data recepción do informe final de execución. Si a Comisión non fai ningunha observación neses prazos, os informes consideraranse aceptados.

 
Poñeranse a disposición do público os informes de execución anual e final, así como un resumo para o cidadán do seu contido.

 

 

Union Europea