Volver ao contido

Accións de Publicidade e Información 2007-2013

Unha axeitada política de comunicación fará máis visible as oportunidades que brindan os Fondos Europeos en Galicia. Só así se obterá o máximo proveito da Política rexional comunitaria e garántese o seu mellor rendemento futuro.

 

No período de programación comunitaria 2007-2013, a xestión das actividades de información e publicidade dos programas operativos constituíuse nunha obriga xurídica, e a garantía da súa realización recae sobre a Autoridade de xestión dos programas e os propios beneficiarios.

 

A continuación relaciónanse, nos subapartados do FEDER e do FSE, as accións de publicidade e información realizadas ao longo do período 2007-2013 e que son cofinanciadas polo PO FEDER Galicia 2007-2013 (Eixo 7, Medida 86) e polo PO FSE Galicia 2007-2013 (Eixo 5, Medida 86), en coherencia co establecido na Guía de publicidade e información das intervencións cofinanciadas polos Fondos Estruturais 2007-2013 en Galicia e nos Plans de comunicación dos POs FEDER e FSE Galicia 2007-2013.

 

Accións de Publicidade e Información do PO FEDER Galicia 2007-2013

    2015

    2014

    2013

    2012

    2011

    2010

    2009

    2008

 

Accións de Publicidade e Información do PO FSE Galicia 2007-2013

    2015

   2014

    2013

    2012

    2011

    2010

    2009

    2008

 

Accións de Publicidade e Información do PO FEDER e FSE Galicia 2007-2013

 

►  Portal Web da Revista Galega de Economía

 

 

Union Europea