Volver ao contido

Informes de Execución do PO FEDER Galicia 07-13

Os informes de execución anual e final do PO FEDER Galicia 2007-2013 serán estudados e aprobados polo Comité de Seguimento do propio programa.

A partir de 2008, a autoridade de xestión do Programa remitirá á Comisión Europea, como moi tarde o 30 de xuño de cada ano, un  informe anual, e como moi tarde o 31 de marzo de 2017, un informe final de execución do mesmo.

Cada ano, tras a presentación do informe anual de execución, a Comisión e a autoridade de xestión examinarán os progresos realizados na execución do PO, os principais resultados obtidos durante o ano anterior, a execución financeira, así como outros factores, a fin de mellorar a súa execución.

Tras o exame previsto pola Comisión, esta poderá formular observacións ao Estado membro e á autoridade de xestión, que informará respecto diso o Comité de Seguimento do PO. O Estado membro comunicará á Comisión as medidas adoptadas en resposta ás devanditas observacións.

Cando se dispoña das avaliacións ex post realizadas en relación coa axuda concedida ao longo do período de programación 2000-2006, os resultados globais poderán analizarse, cando cumpra, no seguinte exame anual.

 

 

 

Union Europea