Volver ao contido

Plan de Comunicación do PO FSE Galicia 07-13

Tras a experiencia da programación 2000-2006, na que se mostrou un grao alto de descoñecemento do papel dos Fondos Estruturais nos distintos Estados membros, a Unión Europea marcouse como obxectivo a máxima difusión posible dos programas operativos entre a cidadanía europea, endurecendo, con este fin, os requisitos de información e publicidade dos proxectos cofinanciados.

 

Neste sentido, todos os Programas Operativos dos Fondos Estruturais FEDER e FSE do novo período 2007-2013 han de ir acompañados dun plan de comunicación, destinado a cubrir os baleiros de información existentes, que determine as responsabilidades e funcións que han de desempeñar os distintos axentes implicados en canto a información e publicidade das intervencións.

 

Os regulamentos comunitarios que fixan as normas de aplicación dos Fondos Estruturais no novo período establecen a obrigatoriedade de poñer en marcha determinadas medidas para informar os beneficiarios e aos potenciais beneficiarios, así como para publicitar a execución e os resultados dos programas entre o público en xeral.


A Comunidade Autónoma de Galicia decidiu elaborar un plan de comunicación separado para cada fondo estrutural. O Plan de Comunicación do PO FSE Galicia 2007-2013, que figura neste documento, trátase pois dun plan monofondo que cumpre as esixencias regulamentarias en materia de información e publicidade recollidas nos Regulamentos (CE) Nº 1083/2006 e 1828/2006 e o disposto respecto diso nas disposicións de aplicación do Programa Operativo ao que se refire.