Volver ao contido

Inscripción no Rexistro

AVISO IMPORTANTE PARA A
PRESENTACIÓN  ELECTRÓNICA

As escrituras públicas e o bastanteo do poder, salvo que este sexa emitido
en formato electrónico, deberán ser remitidos como copias electrónicas
auténticas
*, non sendo válidos os documentos escaneados.

As declaracións remitidas electrónicamente deberán presentarse
con sinatura electrónica.

*   Para obter unha copia electrónica auténtica, que poida ser usada en calquera trámite con carácter indefinido por calquera medio electrónico, deberá acudir a unha das oficinas de Rexistro da Xunta de Galicia das sete cidades principais de Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol e Santiago de Compostela) (poderá solicitar cita previa no seguinte link:  https://www.xunta.gal/cita-previa) ou oficinas de rexistros públicos que ofrezan este servizo e, abonar a correspondente taxa.

Nas devanditas oficinas facilitaranlle un código de verificación electrónico (CVE) que será o que teña que remitir xunto co resto da documentación.

Tamén poderá presentar copias dixitais auténticas feitas por notario.