Volver ao contido

Outra normativa

Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro (texto consolidado)