Volver ao contido

Suspensión

A mera interposición dunha reclamación económico-administrativa non suspenderá a execución do acto impugnado, esta seguirá o seu curso e pode chegar á constrinximento e embargo. Para evitalo, o contribuínte pode optar por:

 1. Pagar a débeda.
 2. Solicitar aprazamento ou fraccionamento da débeda en período voluntario de pago.
 3. Solicitar a suspensión.

Supostos de solicitude de suspensión da execución do acto impugnado (Artigo 39 Real Decreto 520/2005, do 13 de maio, Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, en materia de revisión en vía administrativa):

 1. Solicitude de suspensión automática da débeda: solicítase ante o órgano que ditou o acto e debe necesariamente garantirse o importe da débeda recorrida, os xuros de mora que xere a suspensión e as recargas que procederían no caso de execución da garantía.
 2. Solicitude a suspensión con dispensa total ou parcial de garantías (neste caso a suspensión non é automática, debe ser concedida pola Xunta Superior de Facenda). A suspensión poderá ser concedida cando o tribunal considere, tras a solicitude e acreditación polo interesado, que a execución puidese causar prexuízos de imposible ou difícil reparación.
 3. Solicitude a suspensión sen garantías (neste caso a suspensión non é automática, debe ser concedida pola Xunta Superior de Facenda). A suspensión poderá ser concedida cando o tribunal aprecie, tras a solicitude e acreditación polo interesado, que ao ditar o acto púidose incorrer en erro aritmético, material ou de feito.
 4. Cando se trate de actos que non teñan por obxecto unha débeda tributaria ou unha cantidade líquida, se o tribunal que coñece da reclamación contra o acto considera que a execución puidese causar prexuízos de imposible ou difícil reparación.

Se o acto recorrido é unha sanción tributaria, a súa execución quedará automaticamente suspendida en período voluntario sen necesidade de achegar garantías ata que sexan firmes en vía administrativa. A suspensión non afectará as actuacións de recadación que se produciron ata ese momento. Non se suspenderán de conformidade a este apartado as responsabilidades polo pago de sancións tributarias previstas en o artigo 42.2  da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

A suspensión non afectará as actuacións de recadación que se produciron ata ese momento.

A suspensión poderá solicitarse ao interpoñer a reclamación económico-administrativa ou nun momento posterior ante o órgano que ditou o acto obxecto da reclamación, que a remitirá ao órgano competente para resolver a devandita solicitude.

A solicitude de suspensión non vinculada a unha reclamación económico-administrativa anterior ou simultánea á devandita solicitude carecerá de eficacia, sen necesidade de acordo expreso de inadmisión.

A suspensión deberá solicitarse en escrito independente e ir acompañada polos documentos que o interesado estime procedentes para xustificar a concorrencia dos requisitos necesarios para a súa concesión e dunha copia da reclamación interposta.

Deberá achegarse necesariamente a seguinte documentación:

 1. Cando se solicite a suspensión automática con garantías taxadas, o escrito de solicitude deberá dirixirse ao órgano de recadación e deberá acompañarse obrigatoriamente do documento no que se formalice a garantía (artigos 233.1 e 2 da Lei xeral tributaria e 43 do Regulamento de revisión en vía administrativa).
 2. Cando se solicite a suspensión con prestación doutras garantías distintas, o escrito de solicitude deberá dirixirse ao órgano de recadación e deberá acompañarse da documentación que acredite a imposibilidade de achegar as garantías previstas para a suspensión automática e detallarase a natureza e as características das garantías que se ofrecen, os bens e ou dereitos sobre os que debe constituírse e valoración dos mesmos realizada por perito con titulación suficiente (artigos. 233.3 da Lei xeral tributaria e 44 e 45 do Regulamento de revisión en vía administrativa).
 3. Cando se solicite a suspensión sen garantías, o escrito de solicitude deberá dirixirse á Xunta Superior de Facenda. Esta suspensión poderá solicitarse sempre que concorran prexuízos de imposible ou difícil reparación, ou ben erro aritmético, material ou de feito, e deberá acreditar necesariamente que o acto podería causar prexuízos de imposible ou difícil reparación ou ben xustificar a concorrencia do erro, aritmético, material ou de feito (artigo 233.4, 5 e 10 da Lei xeral Tributaria e artigos 46 e 47 do Regulamento de revisión en vía administrativa).

As garantías necesarias para obter a suspensión automática á que se refire o apartado anterior serán exclusivamente as seguintes:

 • Depósito de diñeiro en efectivo ou en valores públicos constituído ante Caixa de depósitos da Consellería de Facenda.
 • Aval ou fianza de carácter solidario de entidade de crédito ou sociedade de garantía mutua ou certificado de seguro de caución.
 • Fianza persoal e solidaria doutros contribuíntes de recoñecida solvencia, para débedas inferiores a 601,01€.

A suspensión da execución do acto manterase durante a tramitación do procedemento económico-administrativo en todas as súas instancias. Unha vez terminada a vía económico-administrativa se o interesado interpuxese recurso contencioso-administrativo, a suspensión producida en vía administrativa manterase, sempre que o interesado comunique á Administración Tributaria dentro do prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo que interpuxo recurso e que solicitou a suspensión ante o órgano xudicial. A suspensión continuará, sempre que a garantía que se achegou en vía administrativa conserve a súa vixencia e eficacia, ata que o órgano xudicial adopte a decisión que corresponda sobre a suspensión solicitada.

Tratándose de sancións tributarias, a suspensión manterase, nos termos anteriores e sen necesidade de prestar garantía, ata que se adopte a decisión xudicial.

A suspensión da débeda xerará xuros de mora.

 • Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria (artigos 224, 225, 233 e 212.3).
 • Real Decreto 520/2005, de 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei xeral tributaria en materia de revisión en vía administrativa (artigos 25 e 40 a 47).