Volver ao contido

Presentación

A Xunta Superior de Facenda é o órgano competente para o coñecemento e resolución das reclamacións económico-administrativas relativas aos tributos propios ou ingresos de dereito público.

É un órgano adscrito á Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, como órgano propio dela e ten a súa sede nos seus órganos centrais.

Segundo o artigo 20 da Lei orgánica 8/1980 do 22 de setembro, de Financiamento das Comunidades Autónomas, o coñecemento das reclamacións interpostas contra os actos ditados polas Comunidades Autónomas e polas Cidades con Estatuto de Autonomía en relación cos seus tributos propios corresponderá aos seus propios órganos económico-administrativos. A Comunidade Autónoma de Galicia creou a Xunta Superior de Facenda, baixo a denominación de Tribunal Económico-Administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia (Disposición adicional 1ª da Lei 13/1991, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia), como único órgano colexiado competente no ámbito da Comunidade Autónoma para a resolución dos recursos e das reclamacións de natureza económico-administrativa. Esa denominación mantívose ata o 12 de decembro de 2003, sendo modificada pola Disposición adicional 1ª da lei 6/2003, do 9 de decembro de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.