Volver ao contido

Estrutura

Presentación

A Xunta Superior de Facenda (XSF) está composta por unha presidencia, tres vocalías e unha secretaría (Decreto 34/1997, do 20 de febreiro, polo que se regula a organización, as competencias, a composición e o funcionamento do Tribunal Económico Administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia).

A XSF funcionase en Pleno e de forma unipersoal. O Pleno estará formado polas persoas que ocupan a Presidencia, cada unha das vocalías e a Secretaría.

  • Órgano colexiado: resolve as reclamacións ás que se aplica o procedemento xeral.
  • Órgano unipersoal: resolve as reclamacións ás que se aplica o procedemento abreviado.

Rúa Pastoriza, 8-3ª planta,
15781 Santiago de Compostela
A Coruña

981 545 105
981 544 169