Volver ao contido

Descrición das competencias

  • Estudar, elaborar e someter á consideración do Pleno da Xunta Consultiva e da Comisión Permanente, en ambos os casos a través da Presidencia, as propostas de acordo en relación cos asuntos e expedientes da súa respectiva competencia.
  • Redactar as actas das sesións e exercer as funcións propias das secretarías dos órganos colexiados previstas na normativa de procedemento administrativo.
  • O control do Rexistro Xeral de Contratos da Comunidade Autónoma.
  • O control do Rexistro Xeral de Contratistas.
  • Calquera outra función que lle atribúan as disposicións vixentes, en especial o propio decreto que regula o órgano colexiado.
  • O estudo, elaboración e sometemento, á consideración do Pleno da Xunta Consultiva e da Comisión Permanente, en ambos os casos a través da Presidencia, das propostas de acordo en relación cos asuntos e expedientes da súa respectiva competencia.
  • A redacción das actas das sesións e as funcións propias das secretarías dos órganos colexiados previstas na normativa de procedemento administrativo.
  • O control do Rexistro de Contratos do Sector Público Autonómico de Galicia.
  • O control do Rexistro Xeral de Contratistas.

Elena  Barba Pan
Secretaria xeral

881 99 93 50