Volver ao contido

Descrición das competencias

  • A xestión económica da Consellería.
  • A tramitación económico-administrativa dos expedientes de gasto e as propostas de pagamento.
  •  A coordinación do anteproxecto de orzamentos da Consellería e o control e seguimento da execución orzamentaria.
  • A tramitación das propostas de modificacións orzamentarias da Consellería.
  • O aprovisionamento, mantemento e renovación do equipamento e material funxible non inventariable necesario para o funcionamento da Consellería.
  • A tramitación de expedientes de concesión de anticipos ao persoal.

María Dolores  Buceta Paleo
Xefa do servizo

981 54 41 34