Volver ao contido

Servizo de Investigación Patrimonial e Obras

Descrición das competencias

  • O seguimento e a dirección das obras que realice a Consellería de Economía e Facenda.
  • A xestión e inspección dos usos pola Administración dos bens inmobles e dereitos sobre eles, tanto demaniais como patrimoniais, en propiedade ou alugados, adscritos ás consellerías.
  • A comprobación do correcto exercizo das facultades de conservación dos inmobles atribuídas na adscrición.
  • A elaboración de propostas para a mellor aplicación dos bes e dereitos da Comunidade Autónoma, sobre as distribucións e aproveitamento dos espazos.
  • Seguimento e dirección das obras que realice a Consellería de Economía e Facenda.
  •  A recollida e mantemento do sistema de información do parque edificado.

Mª Araceli  Feal Salido
Xefe/a de servizo

981 54 41 49