Volver ao contido

Descrición das competencias

  • Prestar apoio administrativo e técnico-xurídico e xestionar cuantos asuntos lle sexan encomendados por razón desta competencia pola persoa titular da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio.
  • Estudo e tramitación dos recursos e reclamacións presentados contra os actos ditados pola Consellería cando a súa resolución non estea atribuída a outros órganos dela, así como de todos os proxectos de disposicións de carácter xeral que elaboren os distintos centros directivos.
  • O apoio ás actuacións da Xunta Superior de Facenda.

María de los Ángeles  Vidal Ruíz
Subdirectora xeral

981 54 41 57