Volver ao contido

Servizo de Coordinación e Supervisión do Control Financeiro permanente da Axencia Tributaria de Galicia

Descrición das competencias

  • Elaborar informes que sirvan de base a propostas de emisión de normas ou instrucións en relación co control financeiro do organismo.
  • Estudo e desenvolvemento dos traballos previos precisos para elaborar a proposta anual de actuacións.
  • Coordinación e supervisión dos traballos precisos para elaborar os programas de traballo que se utilizarán nas actuacións de control.
  • Realizar os traballos de auditoría conducentes á proposta de informes dos controis que, de ser o caso, lle sexan asignados.
  • Realizar os traballos necesarios para procurar unha adecuada coordinación dos informes que deriven das actuacións de control financeiro.
  • Seguimento e coordinación das actuacións realizadas polas unidades que teñan encomendadas a dirección, o exercicio e a materialización do control financeiro permanente e a realización, de ser o caso, de informes globais.
  • Seguimento das medidas correctoras que se decidisen como consecuencia das deficiencias postas de manifesto nos informes de control financeiro permanente.

Mª Sagrario  Roel Alonso
Xefa de servizo

981 54 02 94