Volver ao contido

Servizo de Auditoría do Sector Público

Descrición das competencias

  • Elaborar informes que sirvan de base a propostas de emisión de normas ou instrucións en relación coa auditoría do sector público.
  • Estudo e desenvolvemento dos traballos previos precisos para elaborar a proposta anual de actuacións.
  • Realizar os traballos necesarios para procurar unha adecuada coordinación dos informes que deriven das actuacións de auditoría.
  • Realizar os traballos conducentes á proposta de informe das auditorías correspondentes e a realización, de ser o caso, do informe global.
  • Seguimento das medidas correctoras que se decidisen como consecuencia das deficiencias postas de manifesto nos informes de auditoría.

Diana  García Sánchez
Xefe/a do servizo

981 54 74 10