Volver ao contido

Servizo de Informes e Análises de Contas e Financeiros

Descrición das competencias

  • Asesorar e propor a emisión de informes e ditames en materia contable, en todo o que lle corresponde á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma como centro directivo da contabilidade pública de Galicia.
  • Preparar a documentación contable que, con carácter non periódico, deba elaborar a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, así como aquela que precisen os órganos de dirección da Xunta de Galicia.
  • Realizar as actuacións necesarias para manter actualizado o inventario de entes integrantes da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento dos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira do 10 de abril de 2003. Para estes efectos, solicitará das entidades e departamentos afectados toda a información e documentación que precise.
  • Elaborar a información estatístico-contable que emita o centro.

Laura Carmen  Periago Rodríguez
Xefe/a do servizo

981 54 54 56