Volver ao contido

Subdirección Xeral do Tesouro

Gráfica da estrutura

  • Subdirección Xeral do Tesouro
    • Servizo de Programación de Pagamentos do SERGAS
    • Servizo de Tesourería e da Caixa Xeral de Depósitos da Comunidade Autónoma

Descrición das competencias

  • As relacionadas coas accións necesarias para a xestión da Tesouraría da Comunidade Autónoma, tanto na realización dos ingresos como na execución dos pagamentos, así como a autorización e réxime das contas bancarias que lle corresponda autorizar a esta dirección xeral.
  • A elaboración dos orzamentos de tesouraría, así como a realización trimestral dos cadros de fluxos financeiros, de acordo co previsto na Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
  • A recepción, custodia e devolución dos depósitos e fianzas que se constitúan nos servizos centrais da Caixa Xeral de Depósitos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ana Marta  García Cuevas
Subdirector xeral

981 54 51 19

981 54 51 67