Volver ao contido

Subdirección Xeral de Xestión do Feder e FCI

Gráfica da estrutura

 • Subdirección Xeral de Xestión do Feder e FCI
  • Servizo de Xestión do FEDER e do FCI
  • Servizo de Coordinación e Seguimento do Feder

Descrición das competencias

 • En relación cos programas operativos do Feder en que a Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos actúe como autoridade de xestión, organismo intermedio, organismo coordinador ou organismo equivalente:
  • O exercicio das funcións que os regulamentos comunitarios lles atribúen ás autoridades de xestión, organismos intermedios, organismos coordinadores ou organismos equivalentes, excepto aquelas que desenvolverán os servizos transversais dependentes directamente da Dirección Xeral.

  • A colaboración coa Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos nas actuacións que, de acordo cos regulamentos comunitarios, deben realizarse con carácter previo á aprobación dos programas operativos.

  • A coordinación das auditorías desenvolvidas ou das peticións de información realizadas por institucións comunitarias, pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma ou por outros órganos de control.

 • O seguimento dos programas operativos do Feder desenvolvidos no ámbito da Administración da Comunidade Autónoma en que a Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos non actúe como autoridade de xestión, organismo intermedio, organismo coordinador ou organismo equivalente, así como dos proxectos europeos cofinanciados co Feder en que organismos xestores da Comunidade Autónoma teñan condición de beneficiarios.
 • A programación e a xestión do Fondo de Compensación Interterritorial.
 • A suplencia da persoa titular da Dirección Xeral en casos de ausencia, enfermidade ou vacante.

Mª Cruz  Enjo Mallou
Subdirector/a Xeral

981 54 51 35