Volver ao contido

Servizo de Normativa e Políticas Orzamentarias

Descrición das competencias

  • A realización das actuacións necesarias para a determinación e o seguimento dos recursos derivados do sistema de financiamento das comunidades autónomas.
  • O tratamento das propostas normativas que se incluirán nos anteproxectos das leis orzamentarias da Comunidade Autónoma e a análise da lexislación específica nesa materia, relativa aos ámbitos autonómico, estatal e da Unión Europea.
  •  A elaboración do anteproxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma e a da documentación que o acompaña, así como a prestación do apoio preciso no seu debate parlamentario.
  •  Informe de calquera proposta de lei ou anteproxecto de lei ou proposta de disposición, plan, proxecto ou equivalente que poida comportar aumento do gasto ou minoración do ingreso, así como os demais informes que procedan por razón das competencias da subdirección, entre os cales destacan os contratos programa ou negocios xurídicos equivalentes dos entes instrumentais do sector público autonómico.
  •  Estudo e desenvolvemento de novas técnicas de elaboración de orzamentos

María Icíar  Fernández Burgo
Xefe/a do servizo

881 99 95 86