Volver ao contido

Subdirección Xeral de Programación Financeira do Sector Público Autonómico e de Seguimento de Políticas de Gasto

Gráfica da estrutura

 • Subdirección Xeral de Programación Financeira do Sector Público Autonómico e de Seguimento de Políticas de Gasto
  • Servizo de Seguimento de Políticas de Gasto
  • Servizo de Análise e Coordinación de Políticas de Axudas

Descrición das competencias

 • Elaboración e seguimento dos marcos orzamentarios plurianuais do sector público autonómico, así como remisión á Secretaría Xeral Técnica para a súa publicación.
 • A análise e seguimento do orzamento de gastos, así como a elaboración dos informes, estudos e propostas financeiras precisos para o control da estabilidade orzamentaria.
 • Análise da incidencia e da avaliación económica das diferentes políticas orzamentarias de gasto.
 • Análise e seguimento da actuación financeira das entidades que integran o sector público autonómico e demais entes instrumentais dependentes da Comunidade Autónoma, así como a coordinación e sistematización dos orzamentos de explotación e de capital das ditas entidades.
 • Deseño, control e informe dos plans de actuacións, investimento e financiamento ou documentos análogos e complementarios dos entes instrumentais, avaliando a súa proxección no medio prazo e a incidencia na consecución dos obxectivos que figuren nos diferentes programas dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma en que incidan.
 • Análise dos obxectivos, indicadores e actuacións das entidades que integren o sector público autonómico, da súa coherencia coas políticas de gasto e avaliación da súa incidencia orzamentaria mediante un sistema de seguimento de programas.
 • A coordinación, seguimento e informe dos réximes de axudas públicos, e a compatibilidade coa normativa do Estado.
 • A coordinación administrativa e o seguimento do cumprimento dos acordos da Comisión Delegada da Xunta de Galicia para Asuntos Económicos e, en particular, dos contratos programa aprobados pola dita comisión.

Mª Nathalie  Benhamou Gallego
Subdirector/a xeral

981 54 51 11

981 54 51 94