Volver ao contido

Servizo de Programas Orzamentarios Xerais

Descrición das competencias

  • Obtención, análise e agregación dos datos, antecedentes, informes e estatísticas necesarios para a elaboración dos proxectos do orzamento de gastos da Comunidade Autónoma.
  • A análise da procedencia e oportunidade das modificacións de crédito propostas; o informe das súas consecuencias orzamentarias e do seu financiamento, de xeito especial no que se refire aos gastos correntes dimanantes das modificacións que financien investimentos, así como o curso e tramitación que proceda para estas.
  • Definición e codificación dos programas integrados nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, desenvolvemento da clasificación económica do gasto, con especial atención aos respectivos conceptos de transferencias e investimentos. Análise e proposta das modificacións dos programas.
  • Xestión dos pagamentos e compensacións do Fondo de Cooperación Local.

Raquel  Carro Espada
Xefe/a do servizo

981 54 51 87