Volver ao contido

Servizo de Programas Orzamentarios en Materia Sanitaria

Descrición das competencias

  • Obtención, análise e agregación dos datos, antecedentes, informes e estatísticas necesarios para a elaboración dos proxectos do orzamento de gastos das seccións e servizos competentes en materia sanitaria.
  • Recepción, informe e tramitación dos acordos sobre modificacións orzamentarias dos programas sanitarios.
  • Definición e codificación dos programas integrados no orzamento das seccións e servizos competentes en materia de sanidade e desenvolvemento da clasificación económica, con especial atención aos respectivos conceptos de transferencias e investimentos.
  • A análise da procedencia e oportunidade das modificacións de crédito propostas nos programas xestionados polas seccións e servizos competentes en materia de sanidade; o informe das súas consecuencias orzamentarias e do seu financiamento, de xeito especial no que atinxe aos gastos correntes dimanantes das modificacións que financien investimentos, así como o curso e tramitación que proceda para estas.
  • Seguimento e informe das políticas de gasto sanitario que desenvolva a Comunidade Autónoma

Rebeca  Alonso de Abel
Xefe/a do servizo

981 54 51 16