Volver ao contido

Servizo de Concursos

Descrición das competencias

  • O estudo e preparación dos anteproxectos normativos en materia de provisión.
  • A preparación, elaboración e tramitación das convocatorias de concursos de traslados.
  • O desenvolvemento dos traballos relativos á cobertura temporal de postos de persoal funcionario e laboral en aplicación da norma que regule a dita cobertura, en particular a tramitación das propostas de cobertura e a selección de persoal funcionario interino e laboral temporal para os servizos centrais e para os servizos periféricos.
  • O estudo e elaboración de informes en materia da súa competencia.
  • O Servizo de Provisión contará con postos de carácter administrativo para a xestión de listas nas localidades da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. Estes postos terán encomendada as funcións de chamamentos e selección dos integrantes das listas para o nomeamento de funcionarios interinos e para a contratación do persoal laboral temporal que deban desempeñar postos adscritos aos servizos periféricos no ámbito da respectiva delegación territorial.

Concepción  Moares Domínguez
Xefe/a do servizo

881 99 90 07