Volver ao contido

Subdirección Xeral de Provisión de Postos e Selección de Persoal

Gráfica da estrutura

 • Subdirección Xeral de Provisión de Postos e Selección de Persoal
  • Servizo de Concursos
  • Servizo de Selección
  • Servizo de Listas de Contratación Temporal

Descrición das competencias

 • A preparación, conxuntamente coa Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Relacións Laborais, a Subdirección Xeral de Xestión, Programación e Ordenación de Persoal e a Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas, dos anteproxectos normativos en materia de función pública.
 • A elaboración e tramitación das convocatorias dos concursos de traslados dos distintos corpos, escalas e categorías.
 • A elaboración e tramitación das convocatorias de procesos selectivos para o ingreso nos distintos corpos, escalas e categorías.
 • A preparación da convocatoria para a elaboración de listas e o desenvolvemento dos traballos relativos á cobertura temporal de postos de persoal funcionario e laboral en aplicación da norma que o regule.
 • A realización, no seu ámbito de competencias, de cantos estudos e traballos se lle encomenden.
 • As demais funcións que, incluídas no ámbito respectivo, lle sexan asignadas.

Ana Belén  Díaz Fernández
Subdirector/a Xeral

981 54 52 40