Volver ao contido

Documentos - Guías

Guía do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

Guía do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas é un tributo cedido de carácter persoal e directo que grava a renda...

Guía do Imposto sobre vendas minoristas de determinados hidrocarburos

Guía do Imposto sobre vendas minoristas de determinados hidrocarburos E un imposto de natureza indirecta que recae sobre o consumo de determinados hidrocarburos,...

Guía da tributación sobre o Xogo

Guía da tributación sobre o Xogo Os tributos sobre o xogo son os seguintes: Tributos cedidos : Son tributos estatais dos que o seu rendemento está cedido á...

Guía do imposto de Transmisións Patrimoniais

Guía do imposto de Transmisións Patrimoniais O imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, ven regulado no Real Decreto Lexislativo...

Guía do imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados

Guía do imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados O imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, ven regulado...

Guía do imposto de Sucesión e Doazóns

Guía do imposto de Sucesión e Doazóns O Imposto sobre Sucesión e Doazóns é un tributo de natureza directa e subxectiva, que grava os incrementos patrimoniais...

Guía do imposto sobre o Patrimonio

Guía do imposto sobre o Patrimonio O Imposto sobre o patrimonio é un tributo de carácter directo e natureza persoal, que grava o patrimonio neto das persoas...